Noty prawne


Informacje o dystrybutorze

Dystrybutorem jednostek uczestnictwa w niniejszym serwisie internetowym jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24. Szczegółowe informacje o TFI PZU S.A. są dostępne w dziale "Informacje o TFI PZU". TFI PZU S.A. zostało utworzone i działa na podstawie decyzji KPWiG nr DFN-409/16-9/99-833 z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielenia Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie zezwolenia na utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, a także na podstawie decyzji nr DFI/W/4033-16/3-1-3859/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r., decyzji nr DFI/W/4033-16/2-1-4149/06 z dnia 12 września 2006 r. i decyzji nr DFL/4032/151/33/09/10/11/VI/16/10/1/PS z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wydania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych działających obecnie pod nazwami: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.


Ograniczenia odpowiedzialności

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego serwisu internetowego należy zapoznać się z wszelkim materiałami informacyjnymi Funduszy, a w szczególności z prospektami informacyjnymi Funduszy, w tym ze statutami Funduszy. Prospekty informacyjne dostępne są w Internecie pod adresem www.pzu.pl

Mimo dołożenia największych starań, TFI PZU S.A. nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych i ich prawidłowego przesyłania. W szczególności TFI PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w następstwie operacji dokonanych za pośrednictwem serwisu, spowodowane okolicznościami niezależnymi od TFI PZU S.A., w tym działaniem osób trzecich lub siły wyższej, właściwościami sprzętu i oprogramowania używanych przez użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez użytkownika zasad bezpieczeństwa dotyczących użytkowania aplikacji internetowej, w tym w szczególności udostępnianiem kodu PIN osobom trzecim.